top of page

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN COERT & JOERI 2024

 

Naam                      

Coert & Joeri

 

Vertegenwoordigd door

Coert Buiting

Rietlandpark 395

1019EM Amsterdam

info@coert-joeri.com

www.coert-joeri.com

KvK: 62549421

IBAN: NL14TRIO0788803689

BTWnr: NL001739717B69

  

Artikel 1:  Algemeen

1. Onder Coert & Joeri worden alle entiteiten verstaan welke handelen onder de namen ‘Coert & Joeri’ en ‘Coert Buiting’ en ‘Joeri van Oostwaard’.

 

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en abonnementen welke door Coert & Joeri met Wederpartij zijn afgesloten als ook in het algemeen alle werkzaamheden door Coert & Joeri of door derden namens haar ten behoeve van Wederpartij verrichte werkzaamheden.

 

3. Mededelingen via e-mail dan wel op anderszins elektronische wijze worden behoudens tegenbewijs geacht te zijn ontvangen op de dag der verzending.

 

4. Voorwaarden gehanteerd door Wederpartij zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat die voorwaarden, met uitsluiting van onderhavige voorwaarden, op de overeenkomst tussen partijen van toepassing zullen zijn. Een enkele verwijzing door Wederpartij naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van Wederpartij met als inhoud de exclusiviteit van deze eigen werking leidt niet tot toepasselijkheid op de overeenkomst.

 

5. Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven onderhavige voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden, tenzij anders overeengekomen, slechts voor één overeenkomst.

 

6. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Partijen zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 

Artikel 2: Offertes, aanbiedingen

1. Aanbiedingen en offertes van Coert & Joeri zijn steeds vrijblijvend. Overeenkomsten komen pas tot stand na wederzijdse schriftelijke bevestiging.

 

2. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Coert & Joeri daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Coert & Joeri anders aangeeft.

 

Artikel 3: Overeenkomst, inhoud

1. De overeenkomst tussen Coert & Joeri en Wederpartij behelst tenzij anders is vermeld, de werkzaamheden zoals in de overeenkomst omschreven.

 

Artikel 4: Annulering, onderbreking en vertraging

1. Indien de uitvoering van de overeenkomst wordt vertraagd of onderbroken terwijl dit niet aan Coert & Joeri is toe te rekenen, worden de gemaakte kosten alsmede de overeengekomen vergoeding voor de resterende looptijd van het contract door de Wederpartij aan Coert & Joeri, zonder recht op verrekening of opschorting, vergoed.

 

2. Wederpartij is uitsluitend gerechtigd een overeenkomst onder opgave van redenen schriftelijk te annuleren voordat een begin van uitvoering is gemaakt, indien de hierdoor voor Coert & Joeri ontstane schade (onder meer gereserveerde arbeidscapaciteit en voorbereidende werkzaamheden) wordt vergoed. Annulering van de overeenkomst bindt Coert & Joeri pas na haar schriftelijke acceptatie.

 

Artikel 5: Prijs en prijswijziging

1. Alle opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting (btw) tenzij anders is overeengekomen. Indien geen vaste vergoeding is overeengekomen, wordt de vergoeding vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

 

2. De prijs die Coert & Joeri voor de door haar te verrichten werkzaamheden (hierna te noemen: "prestatie') heeft opgegeven, geldt uitsluitend voor de prestatie conform de overeengekomen specificaties. Coert & Joeri is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen indien er na het sluiten van de overeenkomst sprake is van onvoorziene extra werkzaamheden of stijging van de kosten die in verband met de uitvoering van de overeenkomst of als gevolg van wet- of regelgeving gemaakt moeten worden.

 

3. Elke overeenkomst tussen Coert & Joeri en de wederpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de (aard van de) overeenkomst anders voortvloeit.

 

4. Indien een partij geliquideerd wordt, surseance van betaling heeft aangevraagd c.q. gekregen, in staat van faillissement is verklaard dan wel faillissement is/heeft aangevraagd dan wel de wet schuldsanering natuurlijke personen op een partij van toepassing is verklaard, heeft de andere partij het recht de overeenkomst, onder voorbehoud van rechten, per direct te beëindigen.

 

5. Indien Wederpartij enige verplichting niet stipt nakomt of onjuiste gegevens heeft verstrekt of gegevens heeft achtergehouden, is Coert & Joeri gerechtigd de nakoming van alle verplichtingen tegenover Wederpartij op te schorten dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat daarvoor een voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst is vereist, met behoud van het recht voor Coert & Joeri op het vorderen van schadevergoeding. Al hetgeen Wederpartij op dat moment verschuldigd is aan Coert & Joeri, wordt onmiddellijk opeisbaar.

 

6. Coert & Joeri is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien: a. Wederpartij de (betalings)verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; b. haar na het sluiten van de overeenkomst blijkt van omstandigheden welke goede grond geven te vrezen dat Wederpartij de verplichtingen niet (correct) zal nakomen; c. indien Wederpartij de bij het sluiten van de overeenkomst verlangde zekerheid niet (correct) stelt; d. indien door vertraging bij Wederpartij niet langer van haar kan worden gevergd dat zij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen. 6. Coert & Joeri is bevoegd de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Wederpartij of derden op te schorten, totdat alle opeisbare vorderingen volledig zijn voldaan. 7. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Coert & Joeri onmiddellijk opeisbaar.

 

 

Artikel 6: Termijn en wijze van uitvoering van de werkzaamheden

1. Wederpartij is gehouden volledige medewerking te verlenen en Coert & Joeri alle benodigde informatie tijdig te verschaffen.

 

2. De uitvoering van de werkzaamheden geschiedt binnen de gangbare daarvoor ingeplande dan wel overeengekomen tijd. Een opgegeven of overeengekomen termijn van uitvoering is indicatief en is geen fatale termijn. Coert & Joeri is, ook bij een eventueel overeengekomen uiterste termijn, eerst in verzuim nadat de wederpartij haar in gebreke heeft gesteld en dient alsdan eerst in de gelegenheid te worden gesteld haar prestatie te herstellen c.q. te verbeteren.

 

3. Indien tijdens de uitvoering van een overeenkomst blijkt dat ten gevolge van aan Coert & Joeri onbekende omstandigheden of door overmacht, de overeenkomst niet uitvoerbaar is, heeft Coert & Joeri het recht de overeenkomst zodanig te wijzigen dat de uitvoering daarvan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend.

 

4. Coert & Joeri is gerechtigd de overeenkomst of onderdelen daarvan te laten uitvoeren door derden en treedt daarbij, behoudens afwijkende afspraken, op als gemachtigde van wederpartij c.q. opdrachtgever. Coert & Joeri is bevoegd om namens wederpartij eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden. Indien de opdracht (tijdens of na de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden) wordt uitgebreid, dan zijn de onderhavige voorwaarden daarop eveneens onverkort van toepassing.

 

Artikel 7: Geheimhouding

1. Coert & Joeri is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de overeenkomst zijn betrokken. Deze geheimhouding geldt niet voor zover wettelijke of beroepsregelen, waaronder begrepen maar niet beperkt tot de meldingsplicht voortvloeiend uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme en andere nationale of internationale regelgeving met vergelijkbare strekking, Coert & Joeri een informatieplicht opleggen, of voor zover Wederpartij Coert & Joeri van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven. Deze bepaling verhindert niet vertrouwelijk collegiaal overleg binnen de organisatie van Coert & Joeri of met de met haar samenwerkende derden, voor zover zulks voor een zorgvuldige uitvoering van de overeenkomst of ter zorgvuldige voldoening aan wettelijke of beroepsverplichtingen noodzakelijk is.

 

 

Artikel 8: Bezwaren

1. Wederpartij is gehouden met bekwame spoed na het verrichten van de werkzaamheden te onderzoeken of Coert & Joeri de overeenkomst deugdelijk is nagekomen. Bezwaren dienen, middels schriftelijke opgave welke zodanig is gespecificeerd dat Coert & Joeri op grond daarvan adequaat kan handelen, plaats te vinden binnen 10 kalenderdagen na de afronding van de werkzaamheden, bij gebreke waarvan de nakoming van de overeenkomst tussen partijen als deugdelijk geldt.

 

2. Coert & Joeri is steeds gerechtigd een nieuwe deugdelijke prestatie in de plaats van een eerdere ondeugdelijke prestatie te stellen, tenzij het verzuim niet herstelbaar is.

 

Artikel 9: Betaling

1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum op een door Gebruiker aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Gebruiker aangegeven. Gebruiker kan periodiek factureren. 

7.  Betaling geschiedt tenzij anders vermeldt in 3 termijnen:

- termijn 1 (50%) voor aanvang van de werkzaamheden

- termijn 2 (30%) wanneer de werkzaamheden voor 75% gevorderd zijn en

- termijn 3 (20%) bij oplevering.

 

2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim.

 

2a. Rente

Bij het onder punt 2 vernoemde verzuim is Wederpartij een rente verschuldigd van 12% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. Ingevolge art. 119a Boek 6 van het burgerlijk wetboek gaat de wettelijke rente à 12 % in op de eerste dag na het vervallen van de betalingstermijn. Deze wettelijke rente wordt halfjaarlijks vastgesteld in het kader van de Wet op de betalingsachterstanden bij handelstransacties. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

2b. Incasso

Alsmede is de Wederpartij buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over de hoofdsom inclusief rente met een minimum van €250,-. De incassokosten bestaan uit een percentage van de rekening, te weten 15% over de eerste €2.500,-, 10% over de volgende €2.500,-, 5% over de volgende €5.000,-, 1% over de volgende €190.000,- en 0,5% over bedragen boven de €200.000,-.

De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

3. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Gebruiker verschuldigde. 

 

4. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten betalingsverplichting niet op. 

 

5. De Wederpartij is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van Gebruiker telkens gehouden voorschotbetalingen te voldoen ter grootte van de bedragen als aangegeven door Gebruiker. Gebruiker is niet gehouden tot het betalen van rente over voorschotbedragen. 

 

6. Gebruiker is gerechtigd een naar haar oordeel genoegzame zekerheid voor de nakoming van verplichtingen van de Wederpartij te verlangen. 

 

Artikel 10: Inhoud en wijziging overeenkomst

Wederpartij draagt het risico van misverstanden ten aanzien van de inhoud en uitvoering van de overeenkomst indien deze hun oorzaak vinden in door Coert & Joeri niet, niet juist, niet tijdig of onvolledig ontvangen specificaties of andere informatie.

 

Artikel 11: Overmacht

1. Indien Coert & Joeri de overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt als gevolg van een op grond van de wet dan wel van buitenkomende, niet-toerekenbare oorzaak, waaronder begrepen ziekte of computerstoring, wordt de verplichting tot nakoming opgeschort tot het tijdstip dat nakoming wel mogelijk is, zonder dat sprake is van verzuim. Wederpartij kan alsdan geen schadevergoeding vorderen.

 

2. Coert & Joeri zal van overmacht zo spoedig mogelijk mededeling doen aan de wederpartij. Wederpartij heeft alsdan het recht de overeenkomst met inachtneming van een termijn van één (1) maand, zonder recht op schadevergoeding, schriftelijk op te zeggen, waarbij de tot dat tijdstip door Coert & Joeri uitgevoerde werkzaamheden vergoed dienen te worden.

 

Artikel 12: Aansprakelijkheid

1. Coert & Joeri zal zich tot het uiterste inspannen om de opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren. Coert & Joeri is niet aansprakelijk indien schade ontstaat door onjuiste of onvolledige informatie van Wederpartij of het door Wederpartij beoogde doel of termijn niet verwezenlijkt wordt, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Coert & Joeri is te allen tijde gerechtigd haar werkzaamheden zo nodig aan te vullen, te herstellen of opnieuw te verrichten.

 

2. De aansprakelijkheid van Coert & Joeri uit hoofde van de overeenkomst met Wederpartij is beperkt tot een zodanig bedrag als naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid, gezien de omvang van de schade, in verhouding staat tot de overeengekomen prijs, maar is te allen tijde beperkt tot de overeengekomen duur van de overeenkomst door Wederpartij ter zake de opdracht verschuldigde, dan wel tot het bedrag dat Coert & Joeri ter zake van haar verzekeringsmaatschappij uitgekeerd krijgt, indien laatstgenoemd bedrag lager is.

 

3. Coert & Joeri is niet aansprakelijk voor (indirecte) (gevolg)schade van welke aard ook, waaronder begrepen schade doordat of nadat de wederpartij met gebruikmaking van (de resultaten van) de werkzaamheden van Coert & Joeri vervolgwerkzaamheden heeft verricht of door een derde heeft doen verrichten, dan wel de (de resultaten van) de werkzaamheden heeft bekendgemaakt. Wederpartij vrijwaart Coert & Joeri tegen alle mogelijke aanspraken van derden.

 

4. Coert & Joeri is niet aansprakelijk voor beschadiging, vertraagde aflevering of tenietgaan van bescheiden tijdens vervoer of verzending per (digitale) post, ongeacht of vervoer of verzending geschiedt door of namens Wederpartij.

 

Artikel 13: Intellectueel eigendom

1. Coert & Joeri behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Coert & Joeri heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

 

2. Het is de wederpartij niet toegestaan (hulpmiddelen van) die producten, waaronder onder meer begrepen werkwijzen, beeldmateriaal, tekstmateriaal en adviezen, te verveelvoudigen, openbaren, exploiteren of aan derden ter hand te stellen anders dan in de gebruikelijke uitoefening van de onderneming van wederpartij en na volledige betaling aan Coert & Joeri.

  

Artikel 14: Geschillen, verjaring en toepasselijk recht

1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Coert & Joeri partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

 

2. De rechter in de vestigingsplaats van Coert & Joeri is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Coert & Joeri het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

3. De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren ter zake de uitvoering van de overeenkomst beloopt, in afwijking van de wettelijke termijn, één (1) jaar, te rekenen vanaf de dag van de afronding van de werkzaamheden. 

bottom of page